Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z polityką prywatności w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz realizacji zamówień jest: LAO Hurtownia-Armatury Instalacyjno-Sanitarnej A. Wilczyńska s.j. z siedzibą 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 35 NIP 524-01-07-562, regon 011882081. Użytkownikowi sklepu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Ujawnienie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług Sklepu internetowego. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszsklep.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą jako Klientem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu naszsklep24.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane za pośrednictwem strony naszsklep24.pl;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację za pośrednictwem naszsklep24.pl;
 • obsługi zgłoszeń i pytań, które do nas skierujesz (np. przez formularz kontaktowy), nawet gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • dane mogą być również udostępnione podmiotom takim jak operator płatności, firma kurierska w ramach działań wynikających z realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów i ich dostarczenia do klienta oraz dostawca oprogramowania i usług hostingowych niezbędnych do działania strony naszsklep24.pl, a także wgląd w nie będą mieli upoważnieni pracownicy naszej firmy w celu wykonywania swoich obowiązków; W/w podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, wówczas możemy wymagać od Klienta podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych).

 

I jak długo je przechowujemy?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym naszsklep24.pl zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec naszsklep24.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych Klienta, ograniczenia ich  przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Klienta do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W razie wątpliwości Klient może się skontaktować z działem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: sklep@naszsklep24.pl w tytule dopisując: Ochrona Danych Osobowych lub LAO Hurtownia Armatury Instalacyjno-Sanitarnej, 03-044 Warszawa ul. Płochocińska 35 z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych

Sklep posiada zawsze aktualny Certyfikat SSL. 

Klient winien jednak mieć świadomość, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez naszsklep24.pl należytej staranności – w szczególności korzystania z protokołu SSL. Klient Sklepu winien zatem  również zadbać o bezpieczeństwo swojego komputera.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, prosimy nie odwiedzać NaszSklep24.pl i nie prenumerować informatora NaszSklep24.pl.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

 

KONTAKT 
Art. Kuchenne
662 149 271

Art. Łazienkowe
602 128 980 (konsultacje do 19-tej)

Wsparcie techniczne
604 635 000

E-mail:
sklep@naszsklep24.pl
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie